Klimatanalys

U&We genomförde en klimatanalys som omfattar livscykelberäkningar för samtliga Yoggi yalla!-produkter. Beräkningarna gjordes på verklig försäljningsdata kombinerat med faktiska och generiska data samt klimatfaktorer för mjölkproduktion, frukt, bär, socker, förpackningar och transporter. Analysen visade att Yoggi yallas klimatutsläpp fördelade sig i fallande ordning enligt följande: Mjölk, Förpackning, Frukt, Socker, Distribution

Nya insikter

Resultatet från analysen gav en rad nya insikter och olika processer inleddes, bl.a. omprövades sourcingen av olika ingredienser, arbete för att bättre kartlägga miljöeffekter av den danska mjölken och studera möjligheterna att reducera den populära förpackningens klimatpåverkan.

För att direkt motverka den klimateffekt som uppstod valde Arla Foods att klimatkompensera produktens klimatpåverkan under hela dess livscykel. Något som målgruppen för Yoggi yalla! värdesatte. Arla Foods valde att klimatkompensera genom ZeroMissions koncept med bönder som bedriver skogsjordbruk i Moçambique.

Klimatstrategier

Klimatkompensation ingår i ett större paket av klimattjänster under varumärket ZeroMisson som levereras av U&We. ZeroMission inkluderar hjälp med uppmätning och analys, bl a med hjälp av klimatredovisningsverktyget Our Impacts, förslag till klimatstrategi, klimatmål och konkreta reduktionsåtgärder, utbildning samt kommunikation som är viktigt för att göra det hela affärsdrivande.