Att få grepp om och hantera kemikalierna

För att minska spridningen av farliga kemikalier är det nödvändigt att skaffa sig kunskap om kemikalieanvändningen i den egna verksamheten. Genom att börja kartlägga kemikalieflödet kan företaget uppnå vinster så väl för miljö, etik och hälsa som för ekonomin. Parallellt skapas den trovärdighet och delaktighet som gör företaget till en aktiv part i byggandet av det giftfria och långsiktigt hållbara samhället.

Att minska spridningen av farliga kemikalier

Metoden som vi kallar Toxic Footprint syftar till att minska användningen och spridningen av farliga kemikalier och genomförs som en process i tre steg.

1) Inventering, kartläggning och klassning

I denna fas kartläggs företagets spridning av farliga ämnen samtidigt som medvetenhet och kunskap byggs upp och överförs till nyckelpersoner i företaget. Inventeringen resulterar i en kemikalieanalys där företagets strategiskt viktiga kemikalier presenteras och är ett underlag i kommande steg. Analysen omfattar bl.a. bedömning av vinster för miljö och hälsa samt affärsverksamheten.

2) Rapport

Kartläggning, flödesanalyser och åtgärdsstrategier analyseras, värderas och vägs samman i en rapport.

3) Strategi och handling

För att fatta beslut om vilken ambitionsnivå företaget vill arbeta efter genomför vi workshops tillsammans med beslutsfattande nyckelpersoner i företaget. Vid dessa workshops presenteras material från steg 1 och 2 som blir en gemensam faktabas vid framtagande av strategier och handlingsplaner för arbetet med kemikalier.

Kontaktperson: Jens, Ellinor