Affärsmöjligheter Miljö/CSR

Att vara det goda företaget – CSR

CSR, Corporate Social Responsibility ibland CR, Corporate Responsibility, kan översättas med “det goda företaget”. Ett företag som arbetar strategiskt och systematiskt med etik, miljö och socialt ansvarstagande.

Rent mjöl i påsen?

Allt fler frågar inte bara efter klimat och miljö. Man vill också vara säker på att företaget har rent mjöl i påsen. Det räcker inte längre att bara följa lagar, avtal och internationella överenskommelser. Företaget måste ligga steget före för att få respekt och förtroende hos kunder, medarbetare och investerare.

CSR – En framgångsfaktor

Vår syn är att CSR ska göras affärsdrivande och att CSR kan vara en framgångsfaktor i företaget. Kunder, myndigheter, investerare, ägare, personal, alla intressenter i ett företag har uppmärksammat CSR-frågornas betydelse. Inte enbart kopplat till den enskilda produkten eller tjänsten, utan för att det är fråga om ett varumärke som står för kvalitet, värderingar och långsiktighet.

Vi erbjuder utbildning och processtöd för ökad delaktighet och involvering i de åtgärder som beslutas. Vi kan också hjälpa till att utarbeta affärskoncept och kunderbjudanden med koppling till CSR-strategin. Se gärna upplägg enligt Fyra steg nedan:

Steg 1) Kartläggning och analys

I det första steget sammanställer vi data och information om var företaget står i CSR-frågor. För vilka frågor finns policys framtagna? Vilka strategier har företaget? Vilka kvalitets- och ledningssystem används? Finns ”Code of Conduct” framtaget och implementerat? Steg för steg går vi igenom hur man hanterar miljöpåverkan, etik och god affärssed samt företagets sociala ansvar.

Steg 2) CSR-strategi och mål

Utifrån analysen utarbetas strategier och mål för hantering av CSR-frågorna. Kärnområden och prioriteringar lyfts fram och vinsterna med de olika satsningarna identifieras. Här är det viktigt att CSR-arbetets utformning, blir sådant att det känns naturligt för alla intressenter att känna sig delaktiga i det kommande CSR-arbetet.

Steg 3) Åtgärdsförslag

Miljöpåverkan

Exempel: Reducera den negativa miljöpåverkan från verksamheten genom att vara mer resurseffektiv och ändrat beteende.

Etik i verksamheten

Exempel: Code of Conduct som reglerar eget uppträdande samt underleverantörernas.

Socialt ansvar

Exempel: Vilka lokala verksamheter med social och samhällelig inriktning skulle vara naturligt för ert företag att aktivt stötta?

Steg 4) Genomförande

Genomförandet av ett åtgärdspaket som tagits fram innebär att skapa medvetenhet inom organisationen och inrätta rutiner och ledningssystem. Det är också viktigt att skapa engagemang för åtgärderna, eftersom de har potential att påverka medarbetarnas motivation och stolthet.

Kontaktperson: Maria & Göran