Hållbart byggande och Grönytefaktorn

Ekosystemtjänster är funktioner som naturen ger men som vi sällan reflekterar över. De reglerar temperaturen i våra städer; tillgodoser behov av virke, frukt och rent vatten; och bidrar till positiva hälsoeffekter. Vi är alla beroende av ekosystemtjänster oberoende av om vi bor i städer eller på landsbygden, och vare sig vi är medvetna om dem eller inte.

U&We arbetar på olika sätt med att hjälpa företag och organisationer att identifiera och utveckla strategier för att arbeta med ekosystemtjänster.

Stockholm och Fortaleza är två städer i olika delar av världen som möter liknande utmaningar. Takten för nybyggnation är hög och allt fler människor flyttar in till städerna. Samtidigt krymper de gröna områdena i stadsmiljö. Med hjälp av grönytefaktorn arbetar Stockholm och Fortaleza med att ta tillvara och stödja ekosystemtjänster i urban miljö. Gröna tak, öppna dagvattensystem, faunadepåer och bär- och fruktträd är åtgärder som skapar mer resilienta kvarter och innegårdar samtidigt som höga sociala värden tillvaratas.

Grönytefaktorn

Grönytefaktorn är ett planeringsverktyg som används av flera städer i världen, bland annat Seattle, Malmö och Berlin. I Stockholm är grönytefaktorn ett sätt att arbeta med biologisk mångfald och ekosystemtjänster i den nybyggda stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Genom att använda ett flexibelt poäng- och åtgärdssystemet garanteras en viss nivå av ekosystemtjänster på kvarters- och innergårdsnivå.

Flexibiliteten ligger i att byggherrarna själva kan välja vilka åtgärder de vill vidta, så länge de uppnår en viss poäng. Åtgärderna inkluderar gröna tak, öppna system för dagvattenhantering, att välja inhemska arter framför exotiska och att plantera växter med höga sociala värden.

I Fortaleza, i nordöstra Brasilien, har kommunen påbörjat arbetet kring en strategi för hur man kan arbeta med grönytefaktorn i hela staden. Kartläggningar av ekosystem, och flora och fauna har utförts för att komma fram till vilka åtgärder som ska vara i fokus för utformningen av grönytefaktorn. Medborgardeltagande har varit en metod för att kartlägga vilka växt- och djurarter som finns i staden och för att skapa engagemang och sprida kunskap om de värden ekosystemtjänster har i staden och globalt.

Grönytefaktorn är ett exempel på hur U&We hjälpt företag och organisationer att bredda sin hållbarhetsstrategi för att även integrera ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Olika företag i olika branscher behöver ett anpassat arbetssätt för att hantera de här frågorna. Om du vill veta mer om hur U&We kan hjälpa ditt företag eller organisation i det här arbetet är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt: Peter, Johan & Håkan