Vad händer uppströms?

Hur mycket vet ni om er värdekedja? Har ni koll på era leverantörer, eller riskerar ni att få en inte så behaglig överraskning om sökljuset riktas in på något led i er produktionskedja?

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (MR) har företag ett ansvar för hela värdekedjan och en skyldighet att känna till vilka risker som finns i denna. Principerna är inriktade på de mänskliga rättigheterna, men de allra flesta risker som ses i leverantörsleden går att koppla till MR-frågan – även miljö och klimat. Det är en global standard som företagen förväntas leva upp till. I arbetet ska aspekter som miljö, klimat, arbetsförhållanden, korruption, lokalbefolkning, markrättigheter och mer därtill täckas in.

Det handlar inte bara om ansvarsfrågan utan även om riskhantering för företaget. Det kan vara allt från risk för höjda kostnader till negativ påverkan på varumärket. Har vi råvaror som sinar utan att vi vet om det? Belastar vi ekosystemen på ett ohållbarhet sätt? Har vi koll på leverantörskedjan när det gäller arbetskraft? Riskerar någon av våra affärskontakter att hamna i en konflikt, något som kan påverka leveranstider och kvalitet? Finns det en svag länk någonstans med ökad risk för mutor, bestickning eller annan korruption? Allt fler företag vill också veta hur leverantörernas hållbarhetsarbete ser ut eftersom man indirekt är orsak till dessas miljöpåverkan genom de leveranser man får. En ökad kunskap om hur leverantörer och andra affärskontakter arbetar med dessa frågor kan också underlätta företagets egen hållbarhetsrapportering. Dessutom – ett företag som har koll på hållbarhetsfrågorna har ofta också mer koll på andra frågor i värdekedjan och kan snabbare se om det finns ekonomiska risker eller andra svagheter. Det ger även en ökad trovärdighet gentemot andra affärspartners.

Fördelarna är många, förutom det faktum att man som spelare på den internationella marknaden faktiskt förväntas ta ansvar. Men hur gör man då? Det är där vi kommer in i bilden. Vi kan erbjuda tjänster inom hela CSR-spektrat – miljö, klimat, MR-frågor, korruptionsrisker, arbetsförhållanden och så vidare.

Vi kan hjälpa er att bygga upp ett system som täcker in de nödvändiga stegen för ert företags ansvars- och hållbarhetsarbete.

  • Risk- och konsekvensanalys
  • Intressentanalys- och dialog
  • Mål- och handlingsplan
  • Framtagande av policy
  • Integrering av policy, kännedom om risker samt kunskap om mål- och handlingsplan i hela företaget
  • Rapportering och uppföljning
  • Utbildning och coachning av personal och ledningsgrupp

Utifrån riskanalys och intressentdialog kan vi hjälpa er att utforma ett system för hur ni ska arbeta vidare med dessa frågor. Tillsammans med nyckelpersoner hos er identifierar vi prioriterade frågor, sätter mål och bestämmer hur ert företag ska arbeta med detta för att minska riskerna. Vi har även kompetens för uppföljning och rapportering, inklusive hållbarhetsrapportering.

Exempel på vad vi gör inom detta område:

Vi har hjälpt MySafety att genomföra en riskanalys över deras verksamhet, både den egna och leverantörers. I det arbetet inkluderade vi bland annat korruption, arbetsmiljö, klimat och andra miljöfrågor. Vi bistod även företaget inför ett leverantörsbesök för att få en ökad kontroll på produktionsvillkoren. Ett annat företag som U&We har arbetat nära i många år är Coop. I det samarbetet har vi bland annat hjälpt Coop att analysera hur de kan undvika att medverka till att exploatera fiskebestånden, eftersom man vill fortsätta att kunna sälja fisk i butikerna. För Coops räkning har vi också analyserat djurvälfärden, eftersom man inte vill medverka till att oetisk djuruppfödning och slakt. Max Hamburgerrestauranger är ytterligare ett företag som har anlitat oss. För dem har vi analyserat innehållet av växthusgaser i deras menyer. Ett syfte är att kunna klimatkompensera hela sin påverkan ända från bonden till restaurang. Detsamma gör Arvid Nordqvist som klimatkompenserar sitt Classic kaffe allt från kaffeodlingen till butik. För Oriflame har vi analyserat beroende av skogsråvara för deras trycksaksproduktion.

Kontaktpersoner: Maria, Katrin & Peter