Strategier för att integrera ekosystemtjänster

Ett viktigt steg i att integrera ekosystemtjänster i ekonomiska ställningstaganden och politiska avväganden är att få en överblick över på vilka sätt din organisations verksamhet vilar på nyttor från naturen. För offentliga aktörer handlar det om hur naturen bidrar till välbefinnande för medborgarna på en viss plats. Ekosystemtjänster är i första hand ett kommunikativt verktyg och lämpar sig därför bra att ha en utbildning kring med breda grupper av tjänstemän, politiker och andra intressenter kopplat till en kommuns användning av mark- och vatten.

Kunskapen om vilka ekosystemtjänster som finns på en viss plats och vilka som är viktigast finns hos människorna som använder platsen. Vi kan hjälpa er planera och leda dialogprocesser med en mångfald av intressenter för att kartlägga ekosystemtjänster och på samma gång värdera vilka som är viktigast. Vi kan även komplettera med expertkunskap om reglerande och stödjande tjänster. Vissa av dessa kan vi beskriva kvantitativt, vissa kan vi bara beskriva kvalitativt. Vi kan även analysera hur kommunens befintliga organisation påverkar ekosystemtjänster, och vart det är viktigt att integrera begreppet för att bidra till en mer hållbar förvaltning av kommunens mark-, vatten och luft.

För att lyckas är det viktigt att vi kommer in i tidiga skeden i en planeringsprocess, när det finns utmaningar som kommunen specifikt vill ta sig an (ex. övergödning, översvämningsrisk, buller, utanförskap, psykisk ohälsa, sjukskrivning), eller för att utvärdera olika samhällsutvecklingsprojekt.

Vi använder verktyg från internationella ramverk till lokalt utvecklade metoder. Vi kan även hålla workshops för att stärka gruppens engagemang kring ekosystemtjänster och visa på goda exempel av hur lokal förvaltning av mångfunktionalitet och användning av blå-gröna lösningar har bidragit till samhällsnytta.

Kontakt: PeterJohan & Håkan