Minska klimatpåverkan med Our Impacts – ett webbaserat verktyg

Our Impacts är ett verktyg för små och stora organisationer som vill mäta sina klimatfotavtryck och sätta ambitiösa klimatmål. Genom en knapptryckning får man en rapport med grafik som visar storleken på utsläppen. Det är också ett verktyg för att löpande följa upp och kontrollera att klimatmålen uppnås.

Vi hjälper dig igång

Tillsammans fastställer vi:

  • Mätområden, det vill säga vilka direkta och indirekta utsläpp som ska redovisas samt emissionsfaktorer
  • Antal redovisningsenheter, en uppdelning av totalresultat på organisatoriska delar, dotterbolag, produktområden etc.
  • Vilka som ska få tillgång till lösenord för att lämna indata
  • Redovisningsperioder, vilket kan vara en, två eller flera gånger per år

Utifrån dessa uppgifter lägger vi upp ett konto. Efter genomförd redovisning gör vi kvalitetskontroll av lämnade data. Vi utbildar också datalämnare och organisationens administratör i Our Impacts.

Our Impacts – en översikt

Verktyget lagrar data och möjliggör jämförelser över tidsperioder. Det är även möjligt att jämföra olika organisatoriska enheter med varandra (benchmarking). Effektivitetsmått (Key Performance Indicators) är inbyggda i verktyget och på så vis kan man se måluppfyllelse när det gäller utsläppsminskningar i både relativa och absoluta termer. Man väljer om man vill ha rapporter en gång om året, halvårsvis eller oftare.

Our Impacts är maximalt flexibelt. Redovisningar kan lätt uppdelas på obegränsat antal affärsområden, dotterbolag, avdelningar, säljkontor, fabriker etc. På så vis kan ansvaret för utsläpp av växthusgaser fördelas och följas upp. Särskilt i matrisorganisationer är det viktigt att mätningar kan följa ansvaret för kostnader och intäkter. Det går också att göra redovisningar av produkter eller produktgrupper eller utsläpp från underleverantörer, distributionskanaler eller användning av företagets produkter.

Som kund väljer man vilka mätområden som ska ingå. Både direkta och indirekt utsläpp mäts. Our Impacts utgår från Greenhouse Gas Protocol, den vanligaste internationella standarden, som utvecklats av World Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development. De olika växthusgaserna räknas automatiskt om till koldioxidekvivalenter (CO2e).

Genom att Our Impacts är webbaserat kan uppmätning av växthusgaser decentraliseras. Särskilt för stora organisationer med geografisk spridning betyder det att ansvaret att lämna klimatdata kan spridas ut. Men det är också centraliserat, eftersom alla data löper samman hos en administratör som har överblick under hela datainsamlingsprocessen.

För företag som redovisar till Carbon Disclosure Project eller Global Reporting Initiative är Our Impacts ett suveränt verktyg och är anpassat till de frågor som ställs. Detsamma gäller för alla företag som av sina kundföretag avkrävs klimatredovisningar. Our Impact-rapporten kan bifogas offerter och anbud.

Kontaktperson: Göran, Johanna, Carl & Jenny