Worldfavor

CSR som syns

ISO 26000 har kommit att bli ett sätt att systematiskt driva och redovisa arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). Antingen företaget redan har ett strukturerat hållbarhetsarbete med rapportering eller precis ska sätta ingång kan vi medverka. Till vår hjälp har vi ett verktyg, Digital Sustainability Management System (DSMS), som tagits fram av vår samarbetspartner Worldfavor AB.

Stort som litet

DSMS passar både det lilla företaget eller nybörjare inom CSR och det stora företaget som kommit långt och vill ligga steget före. Eller branchorganisationen som önskar ett gemensamt ledningssystem och kravbild för sina medlemmar.

Webbaserat verktyg

DSMS är ett webbaserat verktyg och det gör att information kan matas in från olika håll i företaget. Redovisning kan göras kontinuerligt vilket gör att aktiviteter som leder mot målen kan följas upp under året.

ISO 26000 innehåller sju områden

 • Verksamhetsstyrning
 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetsförhållanden
 • Miljö
 • Goda verksamhetsmetoder
 • Konsumentfrågor
 • Samhällsengagemang och utveckling

Man måste inte ta tag i alla på en gång utan man kan lägga upp en plan där man tar dem i tur och ordning utifrån hur relevanta och väsentliga de är.

Allt på ett ställe och färskt

I DSMS samlas all dokumentation på ett ställe. Alla dokument och datakällor kan laddas upp, vilket ger spårbarhet och underlättar tredjepartsverifiering. Genom att man hela tiden matar in de åtgärder man vidtar blir hållbarhetsredovisningen ett levande dokument till skillnad mot vanliga hållbarhetsrapporter som berättar om senaste året. Vid årets slut kan naturligtvis en sammanfattning över året göras i rapportform.

Transparent

Verktyget visualiserar på ett åskådligt sätt hur långt man har kommit. Denna information ger alla i företaget en bild av utvecklingen, men den kan också göras tillgänglig för företagets intressenter, något som blir ett allt viktigare medel i konkurrensen.

Mångfacetterat

En funktion hos verktyget är att man kan ha intressentdialoger med kunder, leverantörer eller aktieägare. Man kan be om deras åsikter om företagets verksamhet och förslag på förbättringar. Verktyget fungerar även utmärkt som en plattform för utbildningar t ex för leverantörskedjan, vilket möjliggör att inhämta deras perspektiv och prioriteringar i en strukturerad dialog.

Integrerad rapportering

I takt med att hållbarhet och CSR integreras i affärerna blir det av vikt att kunna redovisa hur värde skapas på kort och lång sikt och hur företaget förhåller sig till möjligheter och utmaningar i sin omvärld, inte minst i relation till sina intressenter. Digital Sustainability Management System är som namnet säger ett managementverktyg och det underlättar kopplingen av hållbarhetsfrågorna till affärerna. Verktyget har integrerat både ISO 26000 och GRI, G3 och G4 samt korsrefererar dessa till varandra så att man kan förstå sambandet och arbeta med flera standarder i samma verktyg.

Exempel

För att få ett begrepp om hur redovisningen ser ut har vi lagt in en länk till Folksam vilket ger en uppfattning om hur den pågående redovisningen kan göras.

Bilden visar hur Folksams hemsida ser ut där man kan ta del av deras CSR-redovisning.

Bilden visar hur Folksams hemsida ser ut där man kan ta del av deras CSR-redovisning.

Vår medverkan

U&We medverkar på olika sätt när det gäller att komma igång.

 • Gapanalys – Vi gör en analys över vad företaget redan gör och vad det bör göra
 • Väsentlighetsanalys och prioriteringar – Vi hjälper till att definiera de viktigaste frågorna och att göra en tidplan i vilken takt olika redovisningsområden ska prioriteras
 • Utbildning – Vi utbildar de medarbetare som ska använda verktyget
 • Mål och aktivitetsplaner – Vi hjälper till med att få igång arbetet i organisationen och involvera de som ska genomföra åtgärderna så att mål sätts och aktiviteter dras igång.

Kontakta Johan eller Jens